Dydaktyka i analiza statystyczna

temat

Dydaktyka i analiza statystyczna

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w przedmiocie statystyka, psychometria, psychologia.

Wykonujemy profesjonalne obliczenia statystyczne na indywidualne zamówienie klienta.

Dobór metod statystycznych jest indywidualny. Obliczenia statystyczne są dobierane na podstawie oczekiwań klienta, hipotez, pytań badawczych oraz rodzaju skal pomiarowych w jakich przedstawione są zebrane dane.

Poniżej wymienione zostały testy statystyczne i analizy które wykonywane są najczęściej:

 • tabele kontyngencji (tabele krzyżowe) – w tym: liczebności empiryczne, liczebności przewidywane, procent obserwacji w kolumnach lub wierszach;
 • tabele częstości, układ standardowy lub według oczekiwań klientów;
 • testy chi-kwadrat, iloraz wiarygodności chi-kwadrat;
 • test dokładny Fishera;
 • test McNemara;
 • współczynnik V-Cramera;
 • tau Kendalla;
 • korelacje nieparametryczne, między innymi Spearmana;
 • korelacje Pearsona;
 • regresja liniowa;
 • ogólny model liniowy;
 • wieloczynnikowa analiza regresji;
 • mediacje, moderacje;
 • obliczenia statystyk opisowych;
 • miary położenia;
 • kwantyle (w tym centyle, decyle, kwartyle);
 • Test Kołmogorova-Smirnova;
 • test Shapiro Wilka;
 • test Levenea;
 • testy T dla prób niezależnych;
 • testy T dla prób zależnych;
 • jednoczynnikowa, wieloczynnikowa analiza wariancji (ANOVA);
 • test Manna-Whitneya;
 • test Kruskala-Wallisa;
 • test Mediany;
 • test Wilcoxona;
 • test Friedmana;
 • analiza skupień,
 • analiza czynnikowa eksploracyjna, konfirmacyjna;
 • wykresy słupkowe, histogramy, wykresy skrzynkowe, słupki błędów; wykresy punktowe rozrzutu, wykresy płaszczyznowe;
 • ocena rzetelności skali (między innymi alfa Cronbacha);
 • ocena jakości pytań testowych (między innymi ocena mocy różnicującej pytań);
 • inne.

Korzystamy z Programu IBM SPSS STATISTICS, IBM SPSS AMOS, Staistica.

Start typing and press Enter to search